Zapytanie ofertowe 07.2014


Przedmiot zamówienia Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych
Miejsce i termin składania ofert Oferta może być dostarczona za pośrednictwem

 1. Poczty, kurierem lub osobiście: ul. Modlińska 190 03-119 Warszawa
 2. Poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@k2online.pl

do dnia 2014.07.27

Osoba kontaktowa Andrzej Bochacz
Telefon kontaktowy +(48) 22 510 36 35
e-mail andrzej.bochacz@k2online.pl

 

Zrzut ekranu 2014-07-17 o 12.30.42

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.

K2online.pl Andrzej Bochacz

ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

             Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych”.

1.     Zamawiający:

K2online.pl Andrzej Bochacz

ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

tel. (022) 5103635

fax (022) 5103636

e-mail biuro@k2online.pl

https://www.k2online.pl

Firma K2online.pl Andrzej Bochacz powstała 2006 r. Główną działalnością firmy jest działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z). Firma zajmuje się również wykonywaniem witraży. Uprzednio A.Bochacz prowadził podobną działalność IT                 w założonym w 1991 r. Zakładzie Usług Informatycznych KAMIL. Firma ta została przekształcona w 2005 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by rok później rozpocząć proces integracji z grupą kapitałową notowaną na giełdzie – Macrologic SA.     Do końca 2008 r. Andrzej Bochacz pełnił funkcję prezesa zarządu Kamil Sp. z o.o. (obecnie spółka ta funkcjonuje pod nazwa Retilia Sp. z o.o.). K2online.pl w dalszym ciągu współpracuje z firmą Retilia wdrażając m.in. jej systemy sprzedażowo-magazynowe.

Z chwilą podjęcia działalności gospodarczej A.Bochacz ukierunkował swoje działania na systemy do zarzadzania procesem sprzedaży w sklepach odzieżowych. W ciągu ponad 20 lat odbiorcami jego rozwiązań informatycznych byli m.in.: Adidas, Reebok, Nike, Puma, Triumph, Levis, Olsen, Domy Towarowe Centrum, Avans, Molton, Mustang, House, 5 10 15, Reporter, Oriflame, Avon. W sumie z oprogramowania stworzonego pod jego kierunkiem skorzystało kilka tysięcy sklepów na terenie Polski. Andrzej Bochacz zrealizował również wiele instalacji poza Polską. Dostosowane, od strony językowej oraz fiskalnej, wersje swoich rozwiązań wdrażał m.in. na Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji, Republiki Czerskiej, Bułgarii, Rumunii i Ukrainie. W wyniku czynnego udziału w realizacji wielu międzynarodowych projektów z dziedziny organizacji i zarzadzania, IT, zarzadzania zasobami ludzkimi, logistyki, sprzedaży i marketingu A.Bochacz miał okazją    i konieczność praktycznego poznania europejskich i światowych standardów funkcjonowania firm handlowych.

 2.     Opis projektu

System B2B automatyzujący zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych z pomocą opracowanych zadań działał wg ustalonego schematu:

2.1.  czynności rozpoczynające współpracę:

 1. klient (firma) po zawarciu umowy z K2online.pl ma zakładane automatycznie indywidualne konto,
 2. K2online.pl przekazuje klientowi w użytkowanie rejestratory K2online, które łączy we własnym zakresie lub korzystając z naszego serwisanta ze swoimi kasami fiskalnymi (jedna kasa – jeden rejestrator K2online),
 3. klient definiuje w serwisie internetowym strukturę swoich placówek handlowych, pracowników, kasjerów, słowniki i cenniki towarów,
 4. klient inicjuje pełne funkcjonowanie systemu,

2.2.  serwis internetowy wg ustalonych przez klienta zasad (panel konfiguracyjny) eksportuje dane o pracownikach, słownikach i cennikach do rejestratorów K2online; wymiana danych jest śledzona, kontrolowana i sygnowana statusami z poziomem realizacji,

2.3.  rejestratory K2online realizują zadania eksportu danych do kas fiskalnych lub informują operatorów kas o nadejściu nowych danych,

2.4.  rejestratory K2online w ustalonych interwałach czasowych importują z kas fiskalnych informacje o bieżącej sprzedaży, po czym eksportują dane do serwisu internetowego,

2.5.  wykorzystując funkcjonalności rejestratora K2online operator kasy fiskalnej może utworzyć do wystawionego paragonu fakturę VAT lub przyjąć zwrot od klienta,

2.6.  w dowolnym momencie działania systemu klient ma możliwość zarządzania akcjami promocyjnymi, aktywną sprzedażą, systemem lojalnościowym, punktowym systemem promowania; z chwilą uaktywnienia dowolnej z tych operacji stają się one dostępne dla procesów obsługi sprzedaży na kasach fiskalnych,

2.7.  klient będzie tworzył lub będzie zlecał w serwisie internetowym raporty i zestawienia oraz będzie definiował alerty

3.     Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu informatycznego mającego na celu opracowanie  i wdrożenie serwisu internetowego www.efektywnoscsprzedazy24.pl i uruchomienie  w oparciu o niego usług B2B automatyzacji zarządzania sprzedażą z użyciem kas fiskalnych, co usprawni następujące biznesowe procesy zewnętrzne:

3.1. ustalanie warunków handlowych i zawierania umów,

3.2. zarządzanie danymi handlowymi,

3.3. zarządzanie akcjami promocyjnymi, aktywną sprzedażą, punktowym systemem sprzedaży,

3.4. generowanie dokumentów finansowych,

3.5. przetwarzanie i raportowanie danych.

składamy zapytanie na następujące jego elementy:

ETAP I –   planowane zakończenie realizacji – 2014.08.31

Opracowanie wersji START

Wersja START będzie odpowiedzialna za wsparcie następujących procesów B2B:

 • Serwis internetowy START – zarządzanie słownikiem towarów, cennikami, listą klientów systemu lojalnościowego,  strukturą sieci handlowej i listą pracowników
 • Zakładanie bazy danych, definiowanie parametrów, tworzenie kont, loginów  i haseł dla administratorów, zakładanie kont w sieci VPN
 • Webserwis obsługujący zapytania z rejestratora K2online
 • Moduły realizujące zadania wysyłania raportów w formie sms, e-mail
 • Moduł zapisywania raportów w formacie PDF
 • Moduł wymiany danych między serwisem internetowym a rejestratorem K2online
 • Moduł komunikacyjny dla kas fiskalnych firmy POSNET.

ETAP II – planowane zakończenie realizacji – 2014.12.31

Opracowanie modułów motywowania klientów

Moduły motywowania klientów będą odpowiedzialne za wsparcie następujących procesów B2B:

 • Definiowanie akcji promocyjnych  w serwisie internetowym. Mechanizm projektowania schematów akcji promocyjnych wg dostępnych kryteriów.
 • Definiowanie punktów dla towarów, grup towarowych i wybranych cech towarów. Punkty wykorzystywane są podczas sprzedaży.
 • Definiowanie aktywnych sprzedaży w serwisie internetowym. Mechanizm projektowania schematów aktywnych sprzedaży wg dostępnych kryteriów.
 • Moduł odpowiadający za komunikację z kasą fiskalną podczas procesu sprzedaży       w celu możliwości wykorzystania mechanizmów motywowania klientów.
 • Moduł wystawiania faktur VAT i zwrotów do paragonów
 • Eksperckie tłumaczenie e-mail i broszury promującej serwis B2B na języki angielski oraz niemiecki a także skład i druk broszury w nakładzie 5.000 egz.
 • Organizacja i przygotowanie stoiska podczas targów RetailShow 2014

ETAP III – planowane zakończenie realizacji – 2015.03.31

Moduły komunikacji z użytkownikami

Etap realizacji modułów komunikacji z użytkownikami będą odpowiedzialne za wsparcie następujących procesów B2B:

 • Wprowadzenie możliwości działania w wielu wersjach języckowych z możliwością zmiany w dowolnym momencie.   W ramach projektu opracowane zostaną trzy wersje językowe: polska, angielska i niemiecka.
 • Modułu podpisu elektronicznego do autoryzacji umów, aneksów do umów, dokumentów korygujących, not księgowych przez użytkowników korzystających      z e-podpisu.
 • Moduł dostępny bezpośrednio w serwisie internetowym, który ma na celu informowanie klientów systemu lojalnościowego o dokonanych zdarzeniach gospodarczych, saldach punktów, promocjach oraz danych osobowych klienta.
 • Promocja rozwiązania B2B w wydawnictwach branżowych
 • Moduł udostępniający dane z raportów w formacie EDI
 • Moduł udostępniający funkcje API, które mają na celu umożliwić integrację systemu  z własnymi rozwiązaniami IT klientów.

ETAP IV – planowane zakończenie realizacji – 2015.06.30

Moduły komunikacji z kasami fiskalnymi innych producentów

Etap realizacji modułów komunikacji z kasami fiskalnymi innych producentów będą odpowiedzialne za wsparcie następujących procesów B2B:

 • Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Innova
 • Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Elzab
 • Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Novitus
 • Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Torell
 • Moduł komunikacji rejestratora K2online z kasami Datecs
 • Reklama w wydawnictwach branżowych

ETAP V – planowane zakończenie realizacji – 2015.12.31

Moduły raportowania

Etap realizacji modułów raportowania będą odpowiedzialne za wsparcie następujących procesów B2B:

 • Moduł przygotowywania raportów wg definiowanych parametrów dla następujących obszarów informacyjnych: rejestry dokumentów, analiza marż handlowych,zestawienia towarowe z historią kartoteki towarowej w zakresie POS, rankingi sprzedaży, towarów, klientów oraz sklepów, zestawienia zakupów klientów, akcje promocyjne i rozliczanie budżetów, system punktowego premiowania i rozliczanie budżetów.
 • Moduł zasilania danymi hurtowni danych. Dane zamykają dzienny okres rozliczeniowy i będą wstępnie przetworzonymi informacjami do raportowania        w tabeli przestawnej.
 • Moduł zasilania danymi tymczasowej tabeli informacyjnej w celu szybkiego reagowania      w systemie alertów.
 • Moduł automatycznej dystrybucji alertów za pomoca e-mail lub sms.
 • Moduł automatycznej dystrybucji raportów.
 • Organizacja i przygotowanie stoiska podczas targów RetailShow 2015
 • Promocja rozwiązania w wydawnictwach branżowych
 • Eksperckie tłumaczenie serwisu B2B na języki angielski oraz niemiecki

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Bochacz.

 4.     Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczalne.

5.     Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6.     Przygotowanie oferty

Oferta powinna:

 • Posiadać datę sporządzenia i datę ważności
 • Zawierać adres lub siedzibę oferenta
 • Zawierać NIP oferenta
 • Określać cenę netto zamówienia
 • Zawierać podpis i pieczęć oferenta

Oferta może być sporządzona wg informacji zawartej w Załączniku nr 1.

7.     Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania cen. Kryterium cena 100%.

8.     Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9.     Miejsce i termin składania ofert

9.1.    Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:

 1. Poczty, kurierem lub osobiście: ul. Modlińska 190 03-119 Warszawa
 2. Poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@k2online.pl

9.2.    Wybór oferenta nastąpi w dniu 2014.07.28 o godz. 10.00

9.3.    Oferty należy składać do dnia 2014.07.27 do godz. 23:59

9.4.    Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 9.3. nie będą rozpatrywane.

10.  Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela

Andrzej Bochacz

e-mail: andrzej.bochacz@k2online.pl

Załącznik nr 1

Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych”.

dla

K2online.pl Andrzej Bochacz

ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

1.     Dane oferenta

Nazwa oferenta:                   …………………………………………..

Adres / siedziba firmy:          …………………………………………..

NIP:                                         …………………………………………..

2.     OFERTA

Wyszczególnienie zakupu Cena netto
Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV
Etap V
RAZEM

Łączna cena netto oferty:     …………………………………………..

3.     Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:

Imię i nazwisko:                     …………………………………………..

Numer telefonu:                    …………………………………………..

Adres e-mail:                         …………………………………………..

Data sporządzenia:               …………………………………………..

Data ważności oferty:           …………………………………………..